รับทำบัญชี ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู , สำนักงานบัญชี อุดรธานีู

บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

บริการด้านตรวจสอบบัญชี
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท/เดือน

เราให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานตรวจสอบบัญชี ที่มีความรู้ความสามารถ ในการตรวจสอบสำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
 2. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ภงด.50, ภงด. 51, สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร
 3. ตรวจสอบบัญชี/งบการเงินด้วยทีมงานผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

บริการวางระบบบัญชี
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 20,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและความซับซ้อน

วางระบบบัญชี ของสำนักงานบัญชี จำเป็นต่อธุรกิจ แต่การบันทึกของสำนักงานบัญชีโดย มีระบบบัญชี ที่ดีจะคอยควบคุม และแสดงสถานภาพทางการเงิน ตลอดจนไว้วิเคราะห์สมรรถนะการดำเนินงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ระบบบัญชีของ สำนักงานบัญชีจะต้องบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ภายในและภายนอก ประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด จากสำนักงานบัญชี ระบบบัญชีของสำนักงานบัญชี ประกอบด้วย

 1. บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ ใช้บันทึกยอดเงินที่ลูกค้ายังคงค้างชำระต่อธุรกิจ
 2. บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ ใช้บันทึกยอดเงินยังคงค้างชำระผู้ขายหรือเจ้าหนี้รายอื่น ๆ
 3. บัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง ใช้บันทึกจำนวนรับ/จ่ายสินค้าคงคลัง จากธุรกิจทั้งหมด
 4. บัญชีเงินเดือน ใช้บันทึกค่าจ้างเงินเดือนของลูกจ้างพนักงาน และรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายตลอดจนรายการที่จ่าย เข้ากองทุนประกันสังคม
 5. สมุดเงินสด นิยมแยกเป็นสมุดเงินสดรับและสมุดเงินสดจ่าย เพื่อใช้บันทึกการรับจ่ายเงินสดของกิจการ
 6. บัญชีสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ ใช้บันทึกราคาต้นทุนที่ซื้อสินทรัพย์เหล่านั้นมา และแสดง ค่าเสื่อมราคาสะสมของ สินทรัพย์แต่ละรายการ
 7. บัญชีอื่น ๆ เช่น บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชียอดขาย บัญชีต้นทุนขาย ฯลฯ

บริการงานประกันสังคมและเงินเดือน
ค่าบริการนี้รวมกับค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือนแล้ว

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • แบบแจ้งพนักงานเข้า-ออก
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
 • การยื่นกองทุนทดแทนประจำปี
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม

รับทำบัญชี อุดรธานี , รับทำบัญชี อุดรธานี ราคา , รับทำบัญชี อุดรธานี ราคาถูก , รับทำบัญชี อุดรธานี ครบวงจร , รับทำบัญชี อุดรธานี จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี อุดรธานี ภาษี , รับทำบัญชี อุดรธานี ประกันสังคม , รับทำบัญชี อุดรธานี ปิดงบการเงิน, วางระบบบัญชี , รับทำบัญชี อุดรธานี ยื่นภาษีอากร, รับทำบัญชี หนองคาย , รับทำบัญชี หนองคาย ราคา , รับทำบัญชี หนองคาย ราคาถูก , รับทำบัญชี หนองคาย ครบวงจร , รับทำบัญชี หนองคาย จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี หนองคาย ภาษี , รับทำบัญชี หนองคาย ประกันสังคม , รับทำบัญชี หนองคาย ปิดงบการเงิน, วางระบบบัญชี , รับทำบัญชี หนองคาย ยื่นภาษีอากร , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ราคา , รับทำบัญชีห นองบัวลำภู ราคาถูก , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ครบวงจร , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ภาษี , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ประกันสังคม , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ปิดงบการเงิน, วางระบบบัญชี , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ยื่นภาษีอากร , รับทำบัญชีขอนแก่น, รับทำบัญชีขอนแก่น ราคา , รับทำบัญชีขอนแก่น แนะนำ , รับทำบัญชีขอนแก่น ครบวงจร , รับทำบัญชีขอนแก่น ภาษี , รับทำบัญชีขอนแก่น วางระบบบัญชี , รับทำบัญชีขอนแก่น จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชีขอนแก่น ปิดงบการเงิน , รับทำบัญชีขอนแก่น ยื่นภาษี , สำนักงานบัญชี อุดรธานี

© 2017-2023 princeofaccounting.com All Rights Reserved. || รับทำบัญชี อุดรธานี , รับทำบัญชี หนองคาย , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู , รับทำบัญชี ขอนแก่น, สำนักงานบัญชี อุดรธานี