รับทำบัญชีอุดรธานี รับทำบัญชีหนองคาย รับทำบัญชีหนองบัวลำภู

รับทำบัญชี ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู , สำนักงานบัญชี อุดรธานี

บริษัท ปริ๊นซ์ ออฟ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ให้บริการปรึกษาด้านการวางระบบบัญชีและวางแผนภาษีที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานบัญชี และตามกฎหมายของกรมสรรพากร ซึ่งทางบริษัทเราให้บริการ รับทำบัญชี อุดรธานี สำนักงานบัญชี อุดรธานี รับทำบัญชี หนองบัวลำภู รับทำบัญชีหนองคาย รับทำบัญชี จ.เลย รับทำบัญชีขอนแก่น รับทำบัญชี สกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง โทร 095 163 6655

หากท่านกำลังมองหารับทำบัญชี อุดรธานี รับทำบัญชี อุดรธานี รับทำบัญชี หนองคาย รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ที่เข้าใจและไว้วางใจได้ เราขอให้ความมั่นใจว่า การบริการของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานรับทำบัญชีอุดรธานี รับทำบัญชีหนองคาย รับทำบัญชีหนองบัวลำภู ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) และบุคลากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านบัญชี และภาษีอากรโดยตรง

ที่ปรึกษาบริษัท

คุณประสิทธิ์ ศรีบุญเรือง อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

คุณวันทิยา ศรีบุญเรือง นักวิชาการระดับ 9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี (บริหารธุรกิจบัณฑิตภาควิชาการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยอีสาน)

อาจารย์วรรณี โอนีล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา (บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

คุณพูลสวัสดิ์ ทิพย์กรรณ รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาควิชาการบัญชี (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คุณสมนึก หมื่นแก้ว ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

คุณสมจิตร อ้วนแพง ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) (บธ.บ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) ต่ออายุ เว็บไซต์ www.a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)

สำนักงานบัญชี อุดรธานี สำนักงานบัญชี อุดรธานี

• รักษาความลับของลูกค้า
• ทำงานรวดเร็ว ทันใจ อย่างเป็นระบบ
• ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และตามที่กฎหมายกำหนด
• ปฎิบัติงานภายใต้มาตรฐานเน้นความชำนาญ

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• สภาวิชาชีพบัญชี
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรมสรรพากร
• สำนักงานประกันสังคม

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
(ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2551 ผู้เริ่มก่อการสามารถจดเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวได้)

1.จองชื่อนิติบุคคล (มี2วิธี)

 1. ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ให้ไปที่ สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด
 2. จองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลที่ www.dbd.go.th

2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน
เนื้อความในหนังสือจะประกอบไปด้วย ชื่อบริษัทที่จองไว้ (โดยมีคำว่า “บริษัท” นำหน้า และคำว่า “จำกัด” ต่อท้าย) ที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนทุน จำนวนหุ้น ราคาหุ้น (ขั้นต่ำหุ้นละ 5 บาท) และข้อมูลผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท ซึ่งจำนวนผู้ก่อการนี้ กฎหมายบังคับว่าต้องมีอย่างน้อย 3 คน จะต้องทำภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีนายทะเบียนแจ้งรับจองชื่อ

3.จัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดและนัดประชุม
ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนจะต้องมีอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น เมื่อมีผู้ตกลงซื้อหุ้นของบริษัทจนครบแล้ว ก็จะมีการออกหนังสือนัด จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

4.ประชุมจัดตั้งบริษัท
ในการประชุมจะต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าชื่อทั้งหมด และนับจำนวนหุ้น รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด ซึ่งวาระในการประชุมจะประกอบด้วย

 1. ทำความตกลงตั้งข้อบังคับของบริษัท
 2. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจกรรมการ
 3. เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
 4. รับรองสัญญาที่ผู้เริมก่อการทำขึ้นก่อนที่บริษัทจะจัดตั้ง เพราะผู้ริเริ่มกิจการอาจจะไปทำสัญญาอะไรบางอย่างไว้เพื่อ ประโยชน์ของบริษัท
 5. กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการ สำหรับกิจการต่างๆ ที่ผู้เริ่มก่อการได้กระทำไปในช่วงก่อนจดทะเบียนบริษัท
 6. กำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ

5.มอบหมายงานทั้งปวงแก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการจะทำหน้าที่เก็บเงินชำระค่าหุ้นอย่างน้อย 25% ของราคาจริง เมื่อเก็บค่าหุ้นได้ครบแล้ว กรรมการก็จะเป็น ผู้จัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประชุมจัดตั้งบริษัท ถ้าไม่จดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะทำให้การประชุมตั้งบริษัทเสียไป ต้องจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่อีกครั้ง

6.ชำระค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากจำนวนทุนแสนละ 50 บาท เศษของแสนให้คิดเป็นแสนบาทเลย ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และขั้นสูงคือ 25,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตั้งบริษัท คิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และขั้นสูงไม่เกิน 250,000 บาท
 3. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
 4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
 5. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท
 6. รับใบสำคัญและหนังสือรับรอง

เมื่อไรควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เราควรพิจารณาตามหัวข้อดังนี้

1. ธุรกิจเราได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เข้าไปดูที่เวป https://www.rd.go.th/publish/7052.0.html ซึ่งกิจการที่ได้รับ ยกเว้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภท
1.1 กิจการที่ได้รับยกเว้นแต่มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
1.2 กิจการที่ไดรับยกเว้นและไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ธุรกิจเรามีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือไม่ เพราะถ้าหากเราไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี(ตามข้อ1) แล้วธุรกิจของเรานั้น มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เราต้องขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน และเริ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายได้ส่วนที่เกิน 1.8 ล้านบาทเป็นต้นไป แต่หากกิจการเราไม่ได้รับยกเว้น VAT และคาดว่าจะมีรายได้เกิน 1.8ล้านบาท/ปี เราควรที่จะจด VATตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการเพราะทำให้สามารถขอคืน VATเพื่อลดต้นทุนได้

รับทำบัญชี อุดรธานี , รับทำบัญชี อุดรธานี ราคา , รับทำบัญชี อุดรธานี ราคาถูก , รับทำบัญชี อุดรธานี ครบวงจร , รับทำบัญชี อุดรธานี จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี อุดรธานี ภาษี , รับทำบัญชี อุดรธานี ประกันสังคม , รับทำบัญชี อุดรธานี ปิดงบการเงิน, วางระบบบัญชี , รับทำบัญชี อุดรธานี ยื่นภาษีอากร, รับทำบัญชี หนองคาย , รับทำบัญชี หนองคาย ราคา , รับทำบัญชี หนองคาย ราคาถูก , รับทำบัญชี หนองคาย ครบวงจร , รับทำบัญชี หนองคาย จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี หนองคาย ภาษี , รับทำบัญชี หนองคาย ประกันสังคม , รับทำบัญชี หนองคาย ปิดงบการเงิน, วางระบบบัญชี , รับทำบัญชี หนองคาย ยื่นภาษีอากร , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ราคา , รับทำบัญชีห นองบัวลำภู ราคาถูก , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ครบวงจร , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ภาษี , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ประกันสังคม , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ปิดงบการเงิน, วางระบบบัญชี , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู ยื่นภาษีอากร , รับทำบัญชีขอนแก่น, รับทำบัญชีขอนแก่น ราคา , รับทำบัญชีขอนแก่น แนะนำ , รับทำบัญชีขอนแก่น ครบวงจร , รับทำบัญชีขอนแก่น ภาษี , รับทำบัญชีขอนแก่น วางระบบบัญชี , รับทำบัญชีขอนแก่น จดทะเบียนบริษัท , รับทำบัญชีขอนแก่น ปิดงบการเงิน , รับทำบัญชีขอนแก่น ยื่นภาษี , สำนักงานบัญชี อุดรธานี

© 2017-2023 princeofaccounting.com All Rights Reserved. || รับทำบัญชี อุดรธานี , รับทำบัญชี หนองคาย , รับทำบัญชี หนองบัวลำภู , รับทำบัญชี ขอนแก่น, สำนักงานบัญชี อุดรธานี